look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

O projekcie

UDZIAŁ W PROJEKCIE BEZPŁATNY!

UCZESTNIKOM PROJEKTU PRZYSŁUGUJE W RAMACH UDZIAŁU W FORMACH WSPARCIA REFUNDACJA KOSZTÓW DOJAZDU I/LUB KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ POTRZEBUJĄCĄ WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU!

Projekt „Krok w przód – AKTYWNOŚĆ!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na obszarze województwa mazowieckiego.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, należących do grupy NEET, z obszaru woj. mazowieckiego (w rozumieniu przepisów KC), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w okresie 01.01.2021-31.12.2021.

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i jest realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Metodyce wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki

jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach POWER 2014-2020.

W ramach projektu prowadzone będą działania prowadzące do uzyskania stałego zatrudnienia przez osoby młode poprzez indywidualną i

kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego UP ścieżką wsparcia wynikającą z IPD.

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

Dwa elementy wsparcia są obligatoryjne dla każdego UP. Kolejne formy wsparcia udzielane będą w zależności od potrzeb i możliwości UP wynikających z IPD.

Obligatoryjnie:

1.Poradnictwo/doradztwo zawodowe , w tym opracowanie IPD

2.Co najmniej szkolenie zawodowe zakończone egzaminem lub staż

 

UP może otrzymać wsparcie zarówno w postaci szkolenia zawodowego jak i stażu jeżeli taka ścieżka wsparcia została określona w IPD.

Fakultatywnie:

1.Pośrednictwo pracy

2.Wsparcie psychologiczne

 

DORADZTWO ZAWODOWE – będzie polegało na rozpoznaniu aktualnej sytuacji społeczno – zawodowej oraz zidentyfikowaniu potrzeb każdego UP w zakresie wsparcia jakie ma zostać udzielone w ramach projektu.

Liczba godzin – 2 indywidualne spotkania z doradcą x 2 godziny zegarowe

Zakres:

- opis obecnej sytuacji UP

- opis kierunku rozwoju zawodowego, w tym zakres niezbędnego wsparcia w ramach projektu

- plan indywidualnej aktywności UP zmierzającej do podjęcia zatrudnienia

- ustalenie celów zawodowych

- planowany termin realizacji działań

- oczekiwane efekty udzielonego wsparcia

SZKOLENIA ZAWODOWE – szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Wsparcie w zakresie szkoleń zostanie ukierunkowane na przyszłe zatrudnienie UP w sektorach o najwyższym potencjale do generowania nowych miejsc pracy. Szkolenia będą prowadzić do zdobycia kwalifikacji/kompetencji w zawodach oczekiwanych przez pracodawców na obszarze, z którego pochodzą UP lub w których UP planują podjąć zatrudnienie w oparciu o dane wynikające z badania Barometr zawodów najbardziej aktualnego na dzień opracowania IPD lub będą stanowić odpowiedź na potrzeby konkretnych pracodawców.

 

STAŻE ZAWODOWE – wyposażenie UP w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiadają odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie ich szansy na uzyskanie stałego zatrudnienia.

Wymiar 3 – 6 miesięcy w zależności od wskazań w IPD.

-wsparcie w postaci staży realizowane jest zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu.

-staże realizowane w ramach projektu są zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz UP lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami. Zgodność tematyki stażu z oferowanym wsparciem szkoleniowym potwierdza w projekcie doradca zawodowy (o ile zgodnie z IPD, szkolenia poprzedzają udzielenie wsparcia w postaci stażu)

-długość stażu będzie uzależniona od potrzeb UP i będzie wynikać z IPD i może być różna(od 3 do 6 miesięcy)

-staż zostanie zrealizowany na podstawie programu oraz umowy trójstronnej zawartej pomiędzy stażystą, Beneficjentem a przedsiębiorcą. Umowa będzie zawierać podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym okres trwania stażu, wysokość stypendium, miejsce wykonywania pray, zakres obowiązków, dane opiekuna stażu.

POŚREDNICTWO PRACY - Zniwelowanie deficytów dotyczących braku umiejętności skutecznego poruszania się po rynku pracy. Udzielenie pomocy UP w uzyskaniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami.

Liczba godzin od 2 do 4 spotkań indywidualnych po 2 godziny zegarowe w zależności od potrzeb UP

Standard Pośrednictwa pracy:

-Pośrednictwo pracy polega na pozyskaniu ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami UP, a także możliwościami lokalnego rynku pracy.

-UP zostanie wyposażony w umiejętność poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania pracy

-Pośrednik pr w swoich działaniach będzie kłaść nacisk na samodzielność UP w podejmowaniu działań w zakresie poszukiwania pracy.

- Pośrednictwo pracy bazuje na IPD i wspiera UP w dojściu do zatrudnienia.

Pośrednik pracy ma obowiązek monitorować aktywność UP w poszukiwaniu pracy.

Zakres:

-wstępna, indywidualna rozmowa z UP, mająca na celu zebranie niezbędnych informacji dla wspólnego poszukiwania odpowiedniej pracy;

-kolejne, indywidualne rozmowy z UP adekwatnie do jego potrzeb i specyfiki udzielanego wsparcia;

-zdefiniowanie celu, zakresu oraz terminów działań dot. realizacji poszukiwań właściwych ofert pracy;

-pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców dla UP i udzielanie pracodawcom informacji o UP jako kandydacie do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

-wspólne z UP przeglądanie, analizowanie i dobieranie ofert pracy;

-przygotowanie z UP dokumentów rekrutacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego);

- informowanie UP o przysługujących mu prawach i obowiązkach jako os pozostającej bez zatrudnienia.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE - Cel: Wsparcie psychologiczne jest działaniem wspierającym proces doradztwa zawodowego i ukierunkowane będzie na rozwiązywanie konkretnego problemu zawodowego UP. Celem jest wzmocnienie u UP poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, zbudowanie gotowości do zmian, które mogą negatywnie wpływać na szanse podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Liczba godzin od 2 do 4 spotkań indywidualnych po 2 godziny zegarowe w zależności od potrzeb UP

Zakres wsparcia psychologicznego:

-diagnostyka psychologiczna w celu przeanalizowania potencjału zawodowego UP oraz określenia predyspozycji zawodowych.

-określenie m.in: uzdolnień w odniesieniu do zawodów, zainteresowań zawodowych, właściwości osobowościowo temperamentalnych, predyspozycji poznawczych, systemu wartości zawodowych,umiejętności radzenia sobie w pracy, w sytuacjach stresowych.

Każdy Uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu, stypednium szkoleniowe i stażowe, refundację kosztów opieki nad osobą zależną.

PLANOWANE EFEKTY

Cel główny jest zbieżny z celem szczegółowym PO WER. Realizacja projektu na obszarze objętym wsparciem przyczyni się do osiągnięcia szacowanych

wartości docelowych (2023r.) dla następujących wskaźników Poddz. 1.2.1. PO WER (na podst. Zał. 2a do SZOOP PO WER):

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie na poziomie 2,77% (60/2164)

Uzyskanie kwalifikacji przez min. 40% UP.

 

Nabycie kwalifikacji  przez min. 24 osoby

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

min. 44% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach)

min. 59,5% dla pozostałych osób nienależących do ww. grup

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 736 800,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 620 975,04 PLN