look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Dla kogo

Grupę docelową stanowi 60 os młodych; w wieku 15-29 lat; biernych zawodowo; w tym osoby z niepełnosprawnościami; należący do grupy NEET (zg. z definicją przyjętą w PO WER); z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.
Projekt jest skierowany wyłącznie do os. z obszaru woj. mazowieckiego.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o
ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczącej GD.


Struktura Grupy docelowej:
-100% os biernych zawodowo, do 29 r.ż. należących do grupy NEET
w tym co najmniej:
-20% os o niskich kwalifikacjach-12 UP
-10% os z niepełnosprawnościami-6 UP
-40% os zamieszkujących (w rozumieniu KC) miasta tracące funkcje społeczno gospodarcze (Ostrołęka,Radom,Ostrów Mazowiecka,Ciechanów,Gostynin,Pułtusk,Kozienice,Sierpc)-24 UP
-60% os to Kobiety-36 UP

Podstawowe warunki do zakwalifikowania w projekcie:

  1. Wiek 15 – 29 lat
  2. Zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego
  3. Osoba bierna zawodowo, nie pracująca, nie kształcą się i nie szkoląca się - NEET

DEFINICJE

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 

NEET

To osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 

1) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

2) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),

3) nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 

 

 

 

osoby o niskich kwalifikacjach 

osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

 

osoby z niepełnosprawnościami

osobę z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020